T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

Projekti

 

 

SEE Institut u skladu sa svojom osnovnom misijom kreira projekte koji u potpunosti uvažavaju standarde energetske efikasnosti i potencijale životne sredine, koji su danas preduslov dugoročne ekonomske održivosti svakog projekta.

 

Poseban fokus u izradi projekata energetske efikasnosti tim stručnjaka SEEI-a poklanja izgradnji:

 

a) turističkih kompleksa i održivom turizmu

 

b) energetskoj optimizaciji poslovnih i rezidencijalnih objekata.

 

Održivi turizаm podrаzumevа optimаlno korišćenje prirodnih, kulturnih, socijаlnih i finаnsijskih sredstаvа zа rаzvoj nаcionаlnog turizma sa ciljem dа obezbedi jedinstveno iskustvo posetiocа i poboljšа kvаlitet životа kroz pаrtnerstvo između vlаsti, privаtnog sektorа i lokalne zаjednice. SEEI je u proteklim godinama realizovao i više studija izvodljivosti na nacionalnom i regionalnom nivou, koje se odnose na implementaciju turističkih kompleksa koji svoj  rаzvoj žele da baziraju na održivom turizmu.

 

SEEI je realizovao i preko 2000 projekata energetske optimizacije poslovnih i rezidencijalnih objekata u zemlji i inostranstvu. Projektima energetske optimizacije objekata mogu se ostvariti energetske uštede od 30% do 70%, i preduslov su za dobijanje energetskih pasoša. Energetski pasoš prema Pravilniku o izdavanju energetskog pasoša moraju imati svi novi objekti i objekti u rekonstrukciji, bilo prilikom izgradnje ili prilikom prodaje samog objekata. Sa timom stručnjaka SEEI je do sada realizovao projekte energetske optimizacije u sledećim objektima:

  • Stambene zgrade
  • Hoteli
  • Bolnice, Domovi zdravlja i druge zdravstvene insitucije
  • Obrazovne institucije (Škole, Vrtići, Obdaništa)
  • Poslovne zgrade