T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

Procena rizika

 

 

Svi sektori unutar preduzeća moraju biti upoznati sa svim pretnjama i rizicima koji se mogu javiti u njihovom domenu. Kada su poznate pretnje i rizici, preduzeće je u poziciji da pripremi Plan bezbednosti i da pruži dodatne mere za sprečavanje, suzbijanje i smanjenje rizika u svom okruženju. Pretnja i procene rizika čine osnovu za sve programe bezbednosti i mora da bude sastavna komponenta svake nove poslovne aplikacije. Nakon definisanja rizika, preduzeće kreira posebne programe i projekte kojima se eliminišu postojeće i potencijalne pretnje i opasnosti.

 

Procena pretnji i rizika i sama metodologija bi trebalo da budu razvijene i dostupne svim menadžerima sektora koji učestvuju u detaljnoj analizi potencijalnih pretnji i rizika, kako bi se sagledao kompletan potencijal određene pretnje.

 

Metodologija vodi poslovne programe i projekte kroz:

  • Evaluaciju pretnji u okruženju;
  • Procenu mera za bezbednost koje su već implementirane;
  • Analizu postojećeg jaza između identifikovanih pretnji i postojećih mera za bezbednost;
  • Identifikaciju aktivnosti i promena koje su neophodne kako bi se eliminisao postojeći jaz.

Grupe koje su uključene:

  • Manadžeri
  • Korporativna bezbednost

Načini na koji kompanije mere efikasnost sektora bezbednosti

 

Načini na koji kompanije definišu svoj nivo izloženosti riziku