T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

 

Plan za kontinuitet poslovanja

 

 

Organizacije su izložene sve većem broju rizika koji direktno mogu ugroziti isporuku njihovih proizvoda ili usluga tržištu. Zato je neophodno preduzeti korake kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje poslovanja, uprkos ugroženosti životne sredine pojavama kao što su požari, poplave, nestanak struje, ili napadi na operativnu infrastrukturu. Osoblje mora biti obučeno i spremno da oporavi programe odmah nakon napada ili prirodne katastrofe do koje je došlo. Privatni sektor i eksterni partneri takođe moraju da obezbede garanciju raspoloživosti i integriteta njihove infrastrukture preduzeću u trenucima kada dođe do određene pretnje ili napada, i pomogne obnovi poslovnih programa preduzeća.

 

Opseg

Proces upravljanja i planiranja kontinuiteta poslovanja upravo razmatra uticaj jednog prekida u svakom poslovnom procesu (ne nužno samo oni koji zavise od kompjuterskih sistema) i definiše mere predostrožnosti da se spreče problemi izazvani gubitkom bilo kog elementa programa infrastrukture za određeni period vremena. Planiranje kontinuiteta poslovanja može se primeniti nasamo preduzeće, sektor unutar preduzeća, ili pojedine uslužne sektore unutar preduzeća.

 

Postoje dva segmenta u procesu planiranja kontinuiteta poslovanja:

 

Planiranje kontinuiteta poslovanja, je zapravo razvoj sveobuhvatnih planova, kojima se definiše koje akcije će u okviru određenog područja biti neophodne da preduzeće nastavi sa isporukom svojih usluga nakon događaja kao što su požari, poplave, gubitak struje, kadrovske promene, i napadi na infrastrukturu preduzeća. Plan kontinuiteta poslovanja, se upravo oslanja na procenu pretnji i rizika (Threat and Risk Assessement).

 

Grupe koje su uključene:

  • Svi zaposleni i menažeri
  • Privatni poslovni partneri

 

Grupe koje je potrebno konsultovati:

  • Svi ključni menadžment timovi, menadžeri za bezbednost.